g f
  Delhi Slogans for communal harmony on auto-rickshws Release of Images and Words Catalogue
a a
  Images and Words

Selections from price-winning slogans


 

Na Maza Narey Meir Hai,
Na Rajnaitik Ishare Mein Hai,
Maza Shanti, Ekta, Bhai Charey Mein Hai.
                                -Ram Niwas-

Bhukh Sabko Lagti Hai Roti Sabko
Pet Bharti Hai
Na Bhukh Ka Koi Dharm Hai Na Roti
Ki Koi Jaati
                              -Dev Nath Sahni-
BACK